КАРТОГРАФИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДО ДЕЙСТВИЕ

Третият модул предоставя всички инструкции за организиране и реализиране на семинари за картография с участието за съвместно проектиране на тематични маршрути за ориентиране с млади хора. В първата част се обяснява потенциалът на картографирането, за да се даде възможност на младите хора да изградят колективни и по-съзнателни интерпретации на своя град. Във втората част бъдещите обучители ще преминат през всички стъпки, необходими за организиране и провеждане на семинари за картографиране: от създаване на приобщаваща среда, в която участниците могат открито да обсъждат какво да поставят на картата до работа на терен, картографиране и рисуване.

В края на модула спортните треньори и младежки работници ще могат да разберат ключовите принципи и ползите от картографирането, ще научат нови инструменти и техники за картографиране и ще могат да подкрепят уязвимите млади хора в процеса на изработването на карти.

Резултати от обучението, които трябва да бъдат постигнати

Придвижването в градове без помощта на технологиите ще помогне на младите хора да открият непознати места и да наблюдават познатите такива от различна гледна точка. Благодарение на семинарите за картографиране, младежите ще се научат да забелязват какво ги заобикаля, да разпознават характеристиките, силните страни и недостатъците на мястото, където живеят, и в крайна сметка да работят за намиране на възможни решения за преодоляване на проблемите. Правейки това, те ще придобият по-силно чувство за собственост върху мястото, в което живеят, и ще допринесат за неговото подобряване.

Тъй като младите хора ще участват активно във всички етапи на процеса на картографиране, то те ще:

 • Изграждат нови взаимоотношения и мрежи със своите връстници и други участници на общността;
 • Развиват широк спектър от умения в рамките на групата, като работа в екип, комуникация, умения за слушане, вземане на решения, лидерство и решаване на проблеми;
 • Открият натуралистичните особености в културния и исторически контекст на мястото, в което живеят;
 • Изследват социалните нужди и възможности в тяхната общност и възможните решения, които могат да я направят по-добро място за живеене;
 • Научат техники за създаване на карти и развият основни картографски умения, за да създават свои собствени карти за ориентиране.

  Картографиране за учене: разбиране на връзката между места и хора

  Картите са незаменими инструменти, които ни помагат да се ориентираме в нашия свят. За разлика от топографските карти, които се фокусират само върху физически аспекти, картите за участие, представляват активи на наследството, помагат да се дефинира нашата история, култура и по този начин нашата идентичност.

  „Културното наследство се тълкува широко като система от ценности в непрекъсната трансформация и се разширява до регион, който е признат за културен пейзаж и носи ценности, неразривно свързани с възприятието на населението“ (Casonato, Greppi & Vedoà, 2020)

  Картите, често представляват културното наследство на общността, което може да включва материални елементи като паметници, улици, места за събиране, както и характеристики на нематериалното наследство, като традиции, различни форми на изкуство, практики, всичко, което е значително отражение и израз на общността които живеят или са живели на тази територия. Нематериалното наследство, не може да бъде физически локализирано или възприето, но е важен израз на човешката креативност. Освен това то е взаимосвързано с материалното наследство и заедно те съставляват културното богатство на общността. Неизбежно ли е обаче материалните и нематериалните характеристики да си пречат? Паметниците и местата за срещи отразяват историята, културата и навиците на една общност и в същото време културното наследство черпи жизненоважна енергия от физическите места, в които то се намира.

  The map produced by the Eco-museum of Orobie is a good example of community map: it shows the natural, cultural and social aspects of the territory

  Картографирането с участие е процесът на картография на активите на общността и „създаване на осезаемо представяне на хората, местата и преживяванията, които съставляват общност, чрез самите участници на общността, които ги идентифицират на карта“ (Burns, Paul & Paz; 2012). Благодарение на картографирането на участниците на общността е дадена ролята „да идентифицират онези материални и нематериални културни активи, които са отражение и израз на техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции“ (Съвет на Европа, 2021 г.). Това е процес, който позволява на участниците да работят заедно, за да създадат визуално представяне на активите на собствената си общност на карта.

  Конкретният аспект, отличаващ тези карти от обикновената картографска карта е, че първата прави видими връзките между място и хора. Картата с участие всъщност има силата да показва не само физически места, но и интерпретациите на хората за тези места. Този вид карта осигурява уникално визуално представяне на това, което общността възприема като свое място: местата, които са подчертани в картата, са тези, които са важни за хората, които са я направили. Местоположение може да бъде вмъкнато в картата, защото, например, това е място за срещи, такова, което връща някои спомени или такова, което има смисъл от културна или историческа гледна точка. Картите помагат да се изгради по-изчерпателна картина на цялата общност и дават възможност на хората да се визуализират/разположат в нея. Размишляването върху това къде живеят дава на хората силно усещане за това кои са те, какви са ценностите, в които вярват, какъв е произходът им и какъв опит споделят като общност.

  Чрез картографията младите хора могат да изразят как се чувстват за своята общност и кои места са значими за тях, като осъзнават социалния, културния и исторически контекст на своите общности и укрепват чувството си за принадлежност към такива места. Този процес също така улеснява разбирането какво означават тези места за другите и позволява да се „получи представа за конкретната стойност, предоставена на активите на общността от различни участници на общността“ (Council of Europe, 2021).

  САМООЦЕНКА
  Това материално или нематериално наследство е?

  Какво прави картата с участието уникална? Какво бихте включили във вашaта?

   

   

  Картографиране за приобщаване

  Потенциалът на картографирането, е да създаде платформа, където хората могат да общуват, споделят и да си сътрудничат, пренасяйки знания „извън кръга“. Поради своята откритост и приобщаване, използването на процесите на съвместно картографиране може да бъде ключът към ангажирането на младите хора в колективна рефлексия и насърчаване на диалога между поколенията и междукултурния диалог, като по този начин насърчава разбирането и интеграцията между различните културни и социални групи. Когато се провежда в групова обстановка, процесът на създаване на карти насърчава изграждането на взаимоотношения, укрепва съществуващите мрежи и създава нови връзки между различни групи от една и съща общност, които обикновено не работят заедно (Ralls and Pottinger 2021).

  Пример за градско 3D моделиране с участието на жителите на Barangay Commonwealth като част от финансирания от USAID проект „Укрепване на публично-частното партньорство за намаляване на риска от бедствия за изграждане на устойчиви общности“

  An example of urban Participatory 3D Modelling by residents of the Barangay Commonwealth as part of the USAID-funded project Strengthening Public-Private Partnership on Disaster Risk Reduction to Build Resilient Communities

  „Картографирането с участие, подпомага общностите да артикулират и съобщават своите знания, да записват и архивират местните знания, да се застъпват за промяна и да се справят с проблемите на общностите“
  (Burns, Paul, Paz ; 2012)

  Картографирането с участие обединява нови знания, умения и ресурси в съвместни усилия за опазване на културния пейзаж като общо благо. Освен това процесът на картографиране може да повиши осведомеността за местни проблеми, като например изоставени жилища, достъпност и проходимост. След като проблемите бъдат идентифицирани, могат да последват различни нови идеи: участниците могат да измислят нови подходи за справяне и преодоляване на съществуващи проблеми.

  Процесът на съвместно създаване превръща младите хора от пасивни потребители в активни граждани: докато създават своята карта, те изследват социалните проблеми и бариерите, присъстващи на местата им, като измислят идеи отдолу нагоре и нови съвместни решения за подобряване на благосъстоянието на общността. Тъй като идентифицирането на активите на общността може да разкрие нови начини за достъп и използване на ресурси, картографирането на общността може да даде възможност на хората да разработят стратегии, за да направят своите общности по-добри места за живот, както и да се застъпват за промяна.

  Planning with youth: participatory mapping

  САМООЦЕНКА
  По какъв начин младите хора стават активни граждани, като практикуват картографиране на участието?

   

   

  Картографиране на общността

  За да се създаде карта за ориентиране, която изпълнява и функция на социално включване и познаване на конкретна територия, с нейните традиции, нейни интересни места и култура, е необходимо адекватно да се идентифицират точките, които да бъдат включени в картата. Може да бъде полезно да работите с млади хора по следните въпроси:

  • Къде да отида в моя квартал и защо?
  • Кои са местата, които са важни за мен?
  • Кои места избягвам? Какво ме кара да ги избягвам?
  • Какви материални/нематериални активи са определящи характеристики на моята общност (изкуства, език, занаятчийство и т.н.)?
  • Какъв тип разнообразие присъства в общността (етническо, културно и т.н.)?
  • Има ли места, където хората се събират на големи групи? Какво правят те?
  • Какви са отношенията ми с общността? Как ме възприемат в обществото?
  • Кои са местата, където се чувствам представен най-много?
  • Какви положителни дейности, които вече се случват в моята общност, бих искал да видя повече?
  • Какво бих искал да видя във вашата общност, което не съществува сега?

  (Chicago Community Climate Action Toolkit 2021) (Cleveland, Maring & Backhaus 2021)

  Въз основа на дадените отговори е възможно да се изготви първи проект, който да отчита най-често посещаваните от участниците и цялата общност места, както и онези пространства, които се възприемат като опасни и които е възможно да се направят по-безопасни и приветливи. След като бъде съставена основна карта, е възможно да се добавят допълнителни елементи. Те могат да бъдат най-разнообразни, но всички те трябва да имат една характеристика: да бъдат лесно разпознаваеми. Местата, където ще бъдат позиционирани контролните точки, всъщност трябва да бъдат лесно разпознаваеми и откриваеми. Те не могат да бъдат особено скрити или на опасни места, защото ориентирането не е лов на съкровища, а инструмент за учене да се ориентираш и за укрепване на връзката с местата.

  Картографирането с участие, водено от „Map Me Happy“

  Стенописът на Свети Еразъм в Палермо, рисуван от Игор Палминтиери

  Училищата в този район също могат да бъдат отлични места за включване сред контролните точки, тъй като те са местата за формиране на младите хора, които живеят в този район: много от децата, които живеят там, споделят общия опит да посещават тези училища. Други места за срещи могат да служат като контролна точка: развлекателни и културни центрове, места, където се срещат хора, спортни игрища, ресторанти, които сервират типични ястия, библиотеки, общи работни пространства и барове. След като бъде изготвена по-подробна карта, е време да се разхождате из квартала в търсене на скрити скъпоценни камъни, които бягат от пръв поглед, и които в действителност представляват пулсиращата душа на определени области.

  Историческият център на градовете, например, често е осеян с множество работилници на занаятчии и малки предприемачи, които създават продукти и представляват най-високата форма на занаятчийство, използвайки първокачествени суровини, или предоставят основни услуги за общността, в която те се намират. Те са знак за онова здраво предприемачество, което не експлоатира територията, а повишава нейните достойнства, характеристики и качества. Освен това местата, които могат да бъдат идентифицирани като контролни точки, са тези, които разказват истории за успех, за изкупление: истории на мъже и жени, които са успели да реализират мечтите, в които са вярвали, и не са напуснали квартала си. Те са места, където младите хора могат да отидат, за да се срещнат с възрастни, които са живели в същата ситуация и които със сигурност представляват модели за подражание за цялата общност.

  В Палермо, например, такова място е магазинът, който транссексуална жена отвори в кв. „Баларо“, за да продава кожените изделия, които тя прави. Въпреки дискриминацията, претърпяна през годините, тя никога не се отказала и продължила да работи всеки ден, показвайки на децата и младите хора от квартала, че инструментите на потисничеството и заплахи не могат да победят решителността и мечтите.

  Quir fattoamano, a handcrafted shop in Palermo

  Quir fattoamano, ръчно изработен магазин в Палермо

  Най-важното по време на дейностите по картографиране на общността е, че тези, които се присъединяват към разговора, могат да дадат своят принос и гледни точки за различни социално значими места. Всъщност има някои сгради или природни места, някои зони, които могат да означават различни неща за различните хора. Пример може да бъде сцена, където децата ходят да учат и играят през седмицата, но през уикендите се превръща в място за поклонение за различни религии: мюсюлманите се молят в широкия двор, докато християните посещават литургия (пример от Палермо, Италия). Благодарение на диалога между хора, които имат различни преживявания за едно и също място, е възможно да им се придаде по-дълбока стойност и смисъл, правейки го място, разпознаваемо за всички и значимо за цялата общност.

  Santa Chiara oratory in Palermo
  САМООЦЕНКА
  Отговорете на въпросите в началото на главата/раздела. Вземете лист хартия и начертайте своя собствена карта!

   

   

   

   

  Зад картата

  Реализирането на карти за ориентиране не е толкова лесно, колкото може да изглежда. Създаването на висококачествени карти за ориентиране изисква много работа на терен, за да се интерпретира и представя реалността в мащаба на картите за ориентиране, както и картографските познания и традицията на обобщаване (Zentaj 2018). Смята се, че създателите на карти прекарват по 20-30 часа на всеки квадратен километър изобразен на картите (Mee, 2013).

  В проекта ORIENT процесът на картографиране ще бъде приложен по опростен начин, за да се гарантира участието на младите хора през целия процес. При планирането на работилницата за създаване на карти е важно да се има предвид, че крайната цел на подхода ORIENT е проектиране на маршрути, свързани с темата за социалното включване. Следователно, реализирането на професионални карти за състезателно ориентиране не е от съществено значение за целта, която целим да постигнем. Методологията ORIENT може да се използва за работа с млади хора, които имат малък или никакъв предишен опит с карти. Поради тази причина картите ORIENT може да са по-малко точни и геопространствено прецизни от тези, използвани за състезания по ориентиране, които се реализират с помощта на специфичен софтуер.

  Всъщност официалната карта за ориентиране трябва да съдържа следните елементи (Mee, 2013):

  • Добре дефинирана скала на дължината и размера: мащабите на картата, използвани в състезанията по ориентиране, обикновено са 1: 10.0000 1: 15.000;
  • Правилно използване на цветовете и символите;
  • Правилно позициониране на конвенционалните знаци, които представляват референтни точки;
  • Подходящи криви за надморската височина, идеални линии, които свързват всички точки на земята, които са на една и съща височина.

  Картата трябва да съдържа цялата необходима информация, без да има излишна такава.

  Процесът на изготвяне на карта може да бъде опростен с помощта на безплатни инструменти с отворен код. Обучителите и младите хора биха могли да използват например приложения, с които вече са запознати, като Google maps или Google Earth. Процесът на създаване на карта за ориентиране с тези прости и общи инструменти следва следните стъпки:

  Метод 1: Google Maps и Purple Pen

  1. Отворете Google Maps и изберете „Сателит“ като тип карта
  2. Идентифицирайте на картата конкретната област на интерес. След това деактивирайте етикетите;
  3. Заснемете екрана и запазете екранната снимка;
  4. Отворете Purple Pen, безплатен софтуер, който може да бъде изтеглен на всеки компютър;
  5. Добавете началната точка, контролите и създайте различни пътища в зависимост от категориите, които ще се присъединят към състезанието. Просто трябва да „създадете ново събитие“, да изберете мащаба и да поставите символите на контролите с техните номера. След като добавите легендата, картата ще бъде готова.

  Метод 2: Google Earth и Word

  1.       Отворете Google Earth и изберете областта, която ви интересува;
  2.      Изключете етикетите, благодарение на клавиша CLEAN в менюто под стилове на карта;
  3.      Използвайте програма за изрязване, за да изрежете изображението на областта, с което искате да работите;
  4.      След като изрежете снимката, от която се нуждаете, я поставете в документ на Word. Сега можете да добавите обекта, който искате да използвате за вашата дейност: стрелки, кръгове за контролни точки, текстови полета и т.н.

  * Визуалните инструкции са по-долу link.

   

  Метод 3: OpenStreetMap и OpenOrienteeringMapper 

  1. Използвайте OpenStreetMap, за тази област, където ще се проведе състезание и запишете файла в папка;
  2. Отворете програмата OpenOrienteering Mapper, безплатен софтуер, който помага при осигуряването на карти за ориентиране и организирането на събитията за ориентиране;

  3. Изберете „Създаване на нова карта“ и следвайте предварителните стъпки, които са необходими. Картата ще изглежда така:

  4. След като изтриете всички излишни елементи, трябва да конвертирате символите на картата в символите за ориентиране. Когато ориентацията на картата се завърти на магнитен север, картата е готова за работа на терен.

  * Визуалните инструкции са по-долу link.

  Метод 4: Ръчно писане на карти

  1. Намерете сателитна снимка на района, в който искате да организирате състезание по ориентиране;
  2. Очертайте ключовите елементи върху хартията;
  3. Разходката из избраното пространство, докато четете първата чернова на картата, ще ви помогне да забележите и добавите други елементи;
  4. След като завършите прегледа им на терен, можете да използвате нов паус и да преначертаете картата, като използвате линийка и химикалка и добавите легенда;

  * Визуалните инструкции са по-долу link (pag.15-18).

  [1] The most popular software for Cartography and Orienteering is OCAD, which already has the symbols needed in order to realize a map.

  Тази методология не е подходяща за сложни маршрути за ориентиране, но нарисуваните на ръка карти са лесни за изработка.

  В зависимост от вида на състезанието и курса за ориентиране, нивото мащаба се променя. Когато са в градски условия, младите хора ще се нуждаят само от няколко елемента, за да се ориентират: някои линии, няколко символа и контролни точки. В случай, че състезанието се провежда в естествена среда, картата трябва да бъде възможно най-точна и подробна: трябва да бъдат представени дървета, храсти, мостове, огради и източници на вода.

  Съвсем наскоро картографирането с участие започна да използва географски информационни технологии, включително глобални системи за позициониране (GPS) (Cochrane & Corbett 2018). Въпреки, че този алтернативен метод позволява да се спести време, координатите обикновено не се посочват в картите за ориентиране и GPS не играе роля в класическото ориентиране (според правилата на състезанието външната помощ по време на събитията е забранена за състезателите) (Zentaj, 2018) . Възможно решение е адаптирането на ориентирането към „Геокешинг“, развлекателна дейност на открито, в която участниците използват GPS устройство, за да крият и търсят обекти на определени места, маркирани с координати. Сесията за геокешинг е много подобна на лов на съкровища и участниците не се нуждаят от физическа карта (най-много да използват цифровата карта на своя смартфон). По време на работа на терен младите хора могат да скрият малък предмет и да използват GPS за проследяване на координатите, които след това ще бъдат въведени в онлайн платформа за геокешинг. По този начин артикулът се превръща в геокеш, който може да бъде търсен от голям брой участници.

  Дори ако геокешингът се различава значително от ориентирането, това е интересна развлекателна спортна дейност, която изисква по-малко време и усилия за планиране и която може да гарантира устойчивостта на проекта ORIENT.

  САМООЦЕНКА
  Изберете един от методите по-горе и опитайте да създадете своя собствена карта въз основа на черновата си.

  Modules

  1

  ОРИЕНТИРАНЕ, ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

  2

  ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА

  3

  КАРТОГРАФИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДО ДЕЙСТВИЕ

  МОДУЛ 1

  МОДУЛ 2

  МОДУЛ 3