ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ORIENT – Young explorers re-discover local communities through orienteering (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ SPORT της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια 30 μηνών .

Το έργο ORIENT δημιουργήθηκε με το σκεπτικό να φέρει κοντά νέους/ες με διαφορετικό υπόβαθρο  μέσω μίας συγκεκριμένης δραστηριότητας αθλητισμού βάσης (grassroots sport): τον αθλητικό προσανατολισμό (orienteering). Φιλοδοξεί να προωθήσει την κοινωνική ένταξη νέων που ανήκουν σε ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες, να ενδυναμώσει τις ικανότητές τους και να συγκροτήσει κοινότητες δημιουργώντας ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.

Το ORIENT υιοθετεί μία προσέγγιση πολλαπλών φορέων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών/ριών αθλημάτων και των εκπροσώπων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η εν λόγω προσέγγιση θα εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και τους/τις εργαζομένους/ες των ΟΚΠ με καινοτόμες μεθόδους που θα συμβάλουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής ευάλωτων νέων σε αθλητικές δραστηριότητες σε επίπεδο κοινότητας. Οι νέοι/ες μέσω της πρακτικής των υπαίθριων δραστηριοτήτων, θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ένταξης, ενώ παράλληλα θα ανακαλύψουν αστικά και φυσικά τοπία.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT προορίζεται να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης για εκπαιδευτές/ριες προκειμένου να ενσωματώσουν τον αθλητικό προσανατολισμό στις πρακτικές τους με τους/τις νέους/ες και να οργανώσουν σχετικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της συνοχής διαφόρων κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων νέων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Αντιπροσωπεύει το κύριο εκπαιδευτικό υλικό που θα διδαχθούν οι εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και οι εργαζόμενοι/ες των ΟΚΠ και το οποίο θα συμβουλεύονται κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χαρτογράφησης αθλητικού προσανατολισμού.

Modules

1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ

3

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο ORIENT επιδιώκει να πετύχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να συμπεριλάβει ευάλωτους/ες νέους/ες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό ή που είναι ήδη κοινωνικά αποκλεισμένοι/ες σε αθλητικές δραστηριότητες σε επίπεδο κοινότητας·
 • Να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων, καθώς και τις αθλητικές ενώσεις και τους/τις εργαζομένους/ες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) στον τομέα της κοινωνικής ένταξης με εργαλεία για την προώθηση της συμμετοχής των ευάλωτων νέων στην τοπική κοινότητα μέσω του αθλητισμού βάσης (και ειδικότερα μέσω του αθλητικού προσανατολισμού)·
 • Να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη σε όλες τις χώρες-εταίρους αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά εμπόδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με την προώθηση μακροπρόθεσμων και θετικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο.

  Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου περιλαμβάνουν:

  • Συλλογή εμψυχωτικών καλών πρακτικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν τον αθλητικό προσανατολισμό για την κοινωνική ένταξη (IO1).
  • Ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων για εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και ΟΚΠ με θέμα τον αθλητικό προσανατολισμό με στόχο την κοινωνική ένταξη (IO2).
  • Δημιουργία εργαλειοθήκης με διαδρομές αθλητικού προσανατολισμού για νέους/ες (IO3).
  • Συν-δημιουργία μίας συλλογής με «διαδρομές ένταξης» από συμμετοχικά εργαστήρια χαρτογράφησης και διοργάνωση ενός διαγωνισμού αθλητικού προσανατολισμού (IO4).
  • Σύνταξη διακήρυξης με τις δυνατότητες που προσφέρει ο αθλητικός προσανατολισμός για κοινωνική ένταξη (IO5).
   • Τέλος, το έργο ORIENT αναμένει να πετύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

    • ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ORIENT: καλές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τον αθλητικό προσανατολισμό για την κοινωνική ένταξη.
    • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENT: βασικές γνώσεις για τον αθλητικό προσανατολισμό και καινοτόμες μεθοδολογίες για την προώθηση της συμμετοχής ευάλωτων νέων σε σχετικές δράσεις.
    • ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΙΔΕΕΣ ORIENT: εργαλειοθήκη με διαδρομές αθλητικού προσανατολισμού.
    • ΣΥΛΛΟΓΗ ORIENT: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ»: συνδημιουργία από εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων, εργαζόμενους/ες σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και νέους/ες μέσω της συμμετοχικής χαρτογράφησης.
    • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ORIENT: αποτελέσματα και συστάσεις σχετικά με τις δυνατότητες του αθλητικού προσανατολισμού για κοινωνική ένταξη.

   ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENT

   Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT προορίζεται να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης για εκπαιδευτές/ριες προκειμένου να ενσωματώσουν τον αθλητικό προσανατολισμό στις πρακτικές τους με τους/τις νέους/ες. Περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους ενότητες:

    Αθλητικός Προσανατολισμός, Βασικές Γνώσεις και Ευκαιρίες
    This section offers a theoretical introduction to the world of orienteering needed and its applicability to urban and natural environments, enabling trainers to organize orienteering-based activities.
    Δημιουργία Συμπεριληπτικών Περιβαλλόντων
    This section provides the reader with practical guidelines on how to build inclusive environments to ensure the involvement of vulnerable young people in orienteering activities.
    Χαρτογράφηση για Ένταξη, Από την Τοποθεσία στη Δράση

    Σε αυτή την ενότητα, περιγράφεται ένα ειδικό πλαίσιο με σκοπό αφενός τον σχεδιασμό νέων θεματικών διαδρομών αθλητικού προσανατολισμού σε συνεργασία με νέους/ες και αφετέρου τη διοργάνωση εργαστηρίων χαρτογράφησης μέσω της συνδημιουργίας.

    Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και εργαζόμενους/ες ΟΚΠ να μάθουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον αθλητικό προσανατολισμό και να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών τον τρόπο υλοποίησης σχετικών δραστηριοτήτων με νέους/ες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας-στόχου με την οποία συνεργάζονται. Για τον λόγο αυτό, το εν λόγω Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε νέα περιβάλλοντα μάθησης.

    Για να προετοιμάσει και να εξοικειώσει εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και εργαζόμενους/ες ΟΚΠ με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αθλητικού προσανατολισμού, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT υιοθετεί μία προσέγγιση εμπειρικής και βιωματικής μάθησης δίνοντας τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μία άμεση εμπειρία αθλητικού προσανατολισμού πριν την εφαρμογή του στην πράξη με τους/τις νέους/ες.

    Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT είναι το δεύτερο Πνευματικό Προϊόν (IO2) του έργου. Τα ευρήματα και οι γνώσεις που συγκεντρώθηκαν μέσα από την ερευνητική φάση της Ανθολογίας ORIENT (IO1) προετοίμασαν το έδαφος για την ανάπτυξη του παρόντος Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο θα προσφέρει ένα σύνολο συγκεκριμένων δεξιοτήτων, εργαλείων και μεθοδολογιών στους/στις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και στους/στις εργαζόμενους/ες ΟΚΠ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων αθλητικού προσανατολισμού με σκοπό την κοινωνική ένταξη νέων μέσω της προσέγγισης ORIENT.

    ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENT

    Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ORIENT απευθύνεται στις εξής ομάδες-στόχους:

    • Εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και εργαζόμενοι/ες σε ΟΚΠ, οι οποίοι/ες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης δραστηριοτήτων με όχημα τον αθλητικό προσανατολισμό με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων νέων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτών/ριών αθλημάτων και των εργαζομένων σε ΟΚΠ μπορεί να συμβάλει σε μία εποικοδομητική ανταλλαγή συμπληρωματικών δεξιοτήτων: οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό πεδίο, ενώ οι ΟΚΠ μπορούν να ενσωματώσουν τον αθλητισμό στην καθημερινή τους εργασία σε επίπεδο κοινότητας.

    • Ευάλωτοι/ες νέοι/ες, οι οποίοι/ες θα έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες αθλητικού προσανατολισμού που θα διοργανωθούν από τους/τις εκπαιδευτές/ριες της πρώτης ομάδας-στόχου. Επίσης, θα αποκτήσουν εξαιρετικά πολύτιμες κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες (soft skills) και θα ενισχύσουν το αίσθημα του ανήκειν σε μία κοινότητα που είναι κτήμα όλων.

    Σε ό,τι αφορά στον αντίκτυπο, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στους/στις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και στους/στις εργαζομένους/ες των ΟΚΠ, καθώς θα τους/τις εφοδιάσει με καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων νέων. Οι νέοι/ες θα επωφεληθούν έμμεσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αφού στις επόμενες φάσεις του έργου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συναρπαστικές δραστηριότητες και να δημιουργήσουν παράλληλα κοινωνικές σχέσεις με συνομήλικα άτομα και την τοπική τους κοινότητα. Επιπλέον, οι οργανισμοί-εταίροι του έργου ORIENT θα αξιοποιήσουν αυτόν τον πόρο και θα ενημερωθούν σχετικά με καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της ένταξης των νέων της περιοχής και, ως εκ τούτου, θα αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με την τοπική κοινότητα και θα ενισχύσουν το τοπικό δίκτυο και την εμβέλειά τους.

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

    Modules

    1

    ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

    2

    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ

    3

    ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

    Ενότητα 1

    Ενότητα 2

    Ενότητα 3