ORIENT УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ е разработен в рамките на проект ORIENT – Млади изследователи преоткриват местните общности чрез дейности по ориентиране (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), 30 – месечен проект съ-финансиран по програма Еразъм+ СПОРТ на Европейския съюз.

Проектът споделя идеята за обединение на млади хора, които идват от различни среди, чрез конкретен масов спорт: спортно ориентиране. Проектът има за цел да засили социалното включване, да изгради капацитет и устойчиви общности, като създаде възможности за младите хора, идващи от различни социални и културни групи, за да се социализират и да изградят нови умения.

ORIENT прилага подход, насочен към множество заинтересовани страни, а именно треньори по определен вид спорт и представители на неправителствени организации, като по този начин засилва сътрудничеството между тях. Този подход ще предостави иновативни методи за насърчаване на участието на млади хора от рискови групи в спортни дейности на локално ниво. Чрез практикуването на дейности на открито, младите хора ще бъдат насърчавани да разсъждават върху проблемите на социалното включване и интеграцията.

Учебната програма ORIENT е предназначена да бъде инструмент за обучители, които да интегрират ориентирането в своите практики с младежи и да организират дейности за социалното включване и сближаване между различни социални и културни групи, изложени на риск от социално изключване. Учебната програма ORIENT представлява основният учебен материал, от който спортните треньори и младежки работници, ще се учат и ползват при изпълнението на дейности свързани с ориентирането.

Modules

1

ОРИЕНТИРАНЕ, ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

2

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА

3

КАРТОГРАФИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДО ДЕЙСТВИЕ

ПРОЕКТЪТ

Проект ORIENT има следните цели:

 • Да приобщи младежи в риск от социално изключване, в спортни дейности на локално ниво;
 • Да предостави на треньорите по вид спорт, спортните асоциации и неправителствените организации (НПО), работещи в сферата на социалното включване, инструменти за насърчаване на участието на уязвими млади хора в местното общество чрез масов спорт (спортно ориентиране);
 • Да увеличи социалното включване в партньорските страни, като същевременно повиши осведомеността относно социалните бариери, социалното изключване и насърчаването на устойчиви и позитивни промени на местно ниво.

Дейностите, планирани за изпълнение по време на проекта включват:

 • Събиране на вдъхновяващи добри практики, инструменти и методологии, използващи ориентирането, като инструмент за социално включване (ИП1);
 • Разработване на учебна програма, която използва ориентирането, като инструмент за социално включване, за спортни треньори и представители на НПО (ИП2);
 • Създаване на набор от инструменти за маршрути за спортно ориентиране за млади хора (ИП3);
 • Съвместно създаване на компендиум с „маршрути за включване“ по време на уъркшопите и състезанието по спортно ориентиране (ИП4);
 • Изготвяне на манифест за потенциала на спортното ориентиране, като инструмент за социално включване (ИП5).

За финал проект ORIENT очаква да постигне следните резултати:

 • АНТОЛОГИЯ ORIENT: добри практики, инструменти и методологии, използващи спортното ориентиране, като инструмент за социално включване;
 • УЧЕБНА ПРОГРАМА ORIENT: основите на спортното ориентиране и иновативни методологии, които да насърчат участието на уязвими младежи в дейности по ориентиране;
 • Екипировка & Идеи: набор от инструменти за маршрути за ориентиране;
 • КОМПЕНДИУМ ORIENT: „МАРШРУТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ“: изготвен съвместно от партньорските държави, треньорите по вид спорт, представителите на неправителствени организации и младите хора чрез картографиране;
 • ORIENT МАНИФЕСТ: с резултатите и препоръките относно потенциала на ориентирането, като инструмент за социално включване.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма ORIENT е предназначена да бъде инструмент, с който обучителите могат да използват в своите практики с младежи. Учебната програма ORIENT е разделена на три раздела:

  Ориентиране, основи и възможности

  Този раздел предлага теоретично въведение в света на спортното ориентиране и неговата приложимост в града и сред природата, което позволява на обучителите да организират дейности, базирани на този спорт.

  Изграждане на приобщаваща среда

  Този раздел предоставя, практически насоки как да се изгради приобщаваща среда, за да се гарантира включване на уязвими млади хора в дейности по спортно ориентиране.

  Картография за включване, от местоположение до действие

  Този раздел предоставя специфична рамка за проектиране на нови тематични маршрути за спортно ориентиране за младежи и за организиране на семинари за картографиране с подход на съвместно творчество.

  Благодарение на учебната програма ORIENT, спортните треньори ще научат цялата необходима информация за спортното ориентиране и ще имат възможност да избират от широк набор от методологии за провеждане на дейности с млади хора, според специфичните нужди на целевата група с която работят. Поради тази причина учебната програма ORIENT е много гъвкава и лесно се пренася в нов контекст.

  За да ги подготви и запознае с осъществяването на дейности по ориентиране, учебната програма приема подход на учене чрез практика и учене чрез опит, позволявайки на спортните треньори и младежки работниците да придобият опит от ориентирането, преди да го приложат в работата си с младите хора.

  Учебната програма ORIENT е вторият интелектуален продукт на проект ORIENT. Констатациите и знанията, събрани през изследователската фаза на ORIENT Антология (ИП1), подготвиха основата за разработването на тази образователна програма, която ще предостави набор от конкретни умения, инструменти и методологии за спортни треньори и младежки работници в гражданското общество (ОГО) да реализират дейности за социално включване с младите хора чрез подхода ORIENT.

  ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

  Учебната програма ORIENT има две основни цели:

  • Спортни треньори и младежки работници, ще получат практически знания за това как да насърчават дейности, базирани на спортното ориентиране, за насърчаване на социалното включване на уязвимите млади хора. Участието на спортни треньори и младежки работници може да насърчи полезен обмен на допълващи се умения: спортните организации могат да подобрят своята ангажираност в социалната област, докато НПО сектора може да интегрира спорта в ежедневната си работа.
  • Уязвими млади хора ще бъдат засегнати от учебната програма, тъй като ще имат достъп до дейности, базирани на спортното ориентиране, организирани от обучители. Младежите ще придобият изключително ценни умения и ще увеличат чувството си за принадлежност към споделена общност.

  По отношение на въздействието се очаква учебната програма да има пряк ефект върху спортните треньори и служителите на организациите на гражданското общество, които ще бъдат снабдени с иновативни методологии и инструменти за насърчаване на социалното включване. Младежите ще се възползват косвено от учебната програма, тъй като в следващите фази на проекта ще имат възможност да участват в ангажиращи дейности, като същевременно изграждат социални връзки с връстниците си и местната общност. Освен това, партньорските организации в проект ORIENT ще се възползват от този ресурс, придобивайки иновативни подходи за подпомагане на включването на местни младежи и следователно се доближават до местната общност и подобрявайки своята мрежа и обхват.

  БИБЛИОГРАФИЯ

  Modules

  1

  ОРИЕНТИРАНЕ, ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

  2

  ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА

  3

  КАРТОГРАФИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДО ДЕЙСТВИЕ

  МОДУЛ 1

  МОДУЛ 2

  МОДУЛ 3