Екипът

КООРДИНАТОР

CESIE

CESIE е Европейски Център за Изследвания и Инициативи със седалище в Палермо, Сицилия. Създаден е през 2001 г., вдъхновен от работата и теориите на социолога, активист и педагог Данило Долчи (1924-1997).
CESIE допринася за активното участие на хора, граждански общества и институции чрез изпълнението на проекти, в различни тематични области, за насърчаване на растежа и развитието, като винаги уважава многообразието по отношение на етиката и човешкото развитие.
Нашата мисия е да насърчаваме развитието чрез иновативни и активни образователни подходи.
Като Европейски Център за Изследвания и Инициативи, организацията е посветена на насърчаването на научноизследователската и развойна дейност, за да увеличи и подобри ориентираните към бъдещето иновационни процеси в образователната, социалната, икономическата и културната сфера и вярва в сътрудничеството на организации, работещи в различни полета и сектори.

cloe.saintnom@cesie.org

KMOP – ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНОВАЦИИ

KMOP – Центърът за Социални Дейности и Иновации е разположен в Атина и е организация с нестопанска цел с повече от 40 години опит в подкрепата на уязвими групи. Наред с прякото предоставяне на социални услуги (психично здраве, трафик на хора, тормоз, заетост/бедност) нашият опит се простира и до разработването и прилагането на въздействащи и иновативни социални инициативи в областта на образованието, правата на човека, заетостта, грижите и благосъстоянието, спорт, научни изследвания и развитие на ноу-хау по въпросите на социалната политика, целящи изграждането на устойчиви общности с равни възможности за всички. Нашата визия е свят, основан на почтеност, устойчив растеж и индивидуално благосъстояние.

orient-project@kmop.org

WUS АВСТРИЯ – СВЕТОВНА УНИВЕРСИТЕТСКА СЛУЖБА АВСТРИЯ (WUS AT)

Световната Университетска Служба – СУС (WUS) Австрия, разположена в Грац, е неправителствена организация, ангажирана с насърчаването на човешките права в образованието, като академична свобода и университетска автономия. Днес организацията има регионален фокус върху страните от Югоизточна и Източна Европа и има клон в Прищин.

Четири са областите, в които работата на WUS Австрия може да бъде разделена:

  1. Развитие на Висшето Образование;
  2. Свързване на Обществото с Висшето Образование;
  3. Висше Образование и Човешки Права;
  4. Техническа подкрепа.

Ние вярваме, че правото на образование включва не само правото на достъп и завършването на образование, но и правото на качествено образование.

marc.schwaerzli@wus-austria.org

tobias.schnitzler@wus-austria.org

louise.sperl@wus-austria.org

Sarajevo susret kultura / САРАЕВСКА СРЕЩА НА КУЛТУРАТА

Сараевската Среща на Културата – ССК (SMOC) е неправителствена организация, основана през 2012 г., с цел популяризиране на многообразната култура на Босна и Херцеговина в и извън нейните граници. Представяйки град Сараево и Босна и Херцеговина като място, в което се срещат толерантност, мир и съжителство на различни култури, SMOC участва в дейности, които полагат усилия за популяризиране на страната, като място на мултикултурализъм и отвореност. Колективният, над 25-годишен опит на нашия персонал, в областта на управлението на проекти, развитието на висшето образование, културата, спорта и туризма, предлага професионален и иновативен подход в изброените области и действа, като катализатор за социален растеж. SMOC предоставя трансфер на знания, информация и повишаване на професионалната квалификация на служителите в областите на развитието на висшето образование, туризма, спорта, междукултурния диалог и културата, в тясно сътрудничество със сектора на висшето образование в Босна и Херцеговина, Европа и извън нея.

dino.mujkic@smoc.ba

jana.carkadzic@smoc.ba

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ – ЦСИ (CSI)

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научни изследвания и развитие, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местните, националните, регионалните и глобалните организации. Тези организации включват, но не се ограничават до правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски дружества и образователни институции. Екипът на CSI се състои от непредубедени, напълно обучени изследователи, предприемачи, мениджъри на проекти, обучители и ИТ специалисти. CSI обхваща способността и капацитета за идентифициране на социални нужди, проектиране и прилагане на адаптирани инициативи и осигуряване на устойчив растеж. Опита на екипа на CSI е в областта на традиционното и електронното обучение, предприемачеството, стартиращите предприятия, иновациите, креативността, преговорите, консултантските услуги в областта на IP, социалната отговорност, бизнес консултантските решения, анализа на данни, информационните технологии, управлението на проекти, услугите за оценка на проекти, валидирането на продукти, обучението и компютърните игри. CSI черпи ноу-хау и умения от своята широка глобална мрежа, която включва академични институции, ИТ компании, обществени услуги, международни организации, стартиращи фирми и обществени услуги.

katerina@csicy.com

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация, отдадена на развитието на спорта и повишаването на спортната култура.

Основните приоритети на АРБС са:

  • Повишаване на спортната култура;
  • Доброволчество в спорта;
  • Обучение чрез и за спорта;
  • Добро управление в спорта;
  • Интеграция чрез спорт;
  • Умения за бъдещето и предприемачество.

info@bulsport.bg